grade O nás

Dobrovoľný hasičský zbor Jasenové eviduje 77 členov, z toho 23 žien. V kolektíve mladých hasičov pracuje aj 18 detí. Mladí hasiči sa zúčastňujú mnoho súťaži kde predvádzajú vynikajúce výsledky a tým reprezentujú našu obec. Sú rozdelení na 4 družstvá, z toho 2 detské. Deti trénuje dlhoročná trénerka Gabriela Imrišková. Veľkú zásluhu má aj tréner Jozef Grofik, ktorý dal dokopy skvelé dorastenecké a mužské družstvo. Týmto si ceníme a ďakujeme všetkým ľuďom, ktorý obetujú svoj drahocenný čas pri zdokonaľovaní našich družstiev.


Veľká vďaka patrí aj nášmu sponzorovi:

http://www.klauto.sk/


assignment História

V rokoch pred založením organizácie tvorilo našu obec asi 40 drevených domov s hospodárskymi

budovami. V roku 1868 vznikol rozsiahly požiar, kedy vyhorela takmer celá dedina. Príčinou veľkých škôd

nebolo len to, že obec nevlastnila požiarnu techniku, ale i neskúsenosť občanov pri hasení.

V roku 1892 obecné zastupiteľstvo rozhodlo o kúpe ručnej požiarnej striekačky, ktorá bola

spoločná pre obce Jasenové, Kľače a Zbyňov. Každý rok mala byť v inej obci, a keďže nemala stáleho

majiteľa, za krátky čas bola znehodnotená. Neskôr sa rozhodlo, že obce Zbyňov a Kľače zakúpia nové

striekačky a v Jasenovom zostane striekačka stará, pre ktorú občania postavili prístrešok.

Požiarov pribúdalo, a to prinútilo obecný výbor uvažovať o založení Dobrovoľného hasičského

sboru (DHS) v našej obci. Stalo sa tak 2. apríla 1927 pod vedením obvodného notára V. Matušku. DHS

mala v tom čase 12 členov. Do jej opatery bola daná štvorkolesová ručná striekačka s inventárom.

Členovia DHS začali cvičiť so striekačkou i bez nej. Záujem občanov o prácu v DHS sa stupňoval. Členovia

DHS sa aktívne zapájali do diania a života celej obce. Okrem cvičení boli uskutočňované aj rôzne

prednášky o nebezpečenstve požiaru a jeho hasení. Pre členov boli vykonávané školenia (napr. náuka

o striekačke, o spôsobe vykonávania preventívnych prehliadok). Počas mlatby a žatvy členovia vykonávali

hasičské stráže, podieľali sa na prevencii požiarov (kontrola komínov, hasičského náradia. V roku 1932 za

veľkej pomoci občanov celej dediny bola postavená nová požiarna zbrojnica, čím sa zlepšila schôdzová

činnosť DHS.

V máji 1934 vznikol požiar, ktorému padli za obeť 2 stodoly. Funkcionári DHS zistili, že ručná

striekačka bola nedostačujúca, a tak požiadali o zakúpenie motorovej striekačky. Tá bola v roku 1935 od

firmy Stratílek aj zakúpená. V súčasnosti ju je možné vidieť v Požiarnej škole v Žiline. Po kúpe motorovej

striekačky opäť vzrástol záujem o členstvo v DHS. Prevádzané boli cvičenia so striekačkou s použitím

vody. Okrem cvičení sa členovia DHS venovali aj kultúrnemu životu v obci. Usporadúvali tanečné zábavy

a začali s nacvičovaním divadla.

V roku 1937 podľa nariadenia vlády ČSR celé hasičstvo vstúpilo do Jednoty hasičského zväzu.

Po roku 1939 sa z nariadenia vrchnosti členovia DHS zúčastňovali cvičenia civilnej protilietadlovej

obrany. Neustále cvičili aj so striekačkou, venovali sa i kultúrnemu životu. Na konci vojny (11.2.1945) sa

zišlo veliteľstvo DHS, aby rokovalo o vojenskej situácii a rozhodlo o ukrytí motorovej striekačky

s benzínom a výstrojom pred ustupujúcimi Nemcami. Členovia DHS spolu s občanmi dediny vykopali

jamu pri ceste, tzv. „diera“, kde ukryli striekačku aj s benzínom. Dňa 29.4.1945 v obci zavládla radosť,

nakoľko frontové vojsko oslobodilo našu obec od nemeckých vojsk a 5.5.1945 bola striekačka vykopaná.

Ukrytá bola takmer 11 týždňov.

V roku 1951, podľa nariadenia ministra vnútra, nastala reorganizácia celého hasičstva. Zmenil sa

i názov na „Miestna jednota Československého hasičstva“. Týmto sa požiarny zbor stal výkonným

orgánom pri Miestnom národnom výbore (MNV). V roku 1952 minister vnútra V. Nosek vyhlásil hasičstvo

za dobrovoľnú organizáciu, a tým sa stalo zložkou Národného frontu.

Nakoľko stará požiarna zbrojnica neposkytovala dostatok miesta na uloženie výstroje, v roku

1966 bola do užívania odovzdaná nová budova požiarnej zbrojnice pri výstavbe ktorej pomáhali aj naši

členovia. V sedemdesiatych rokoch bol veľký príliv mládeže za členov MJ ČSH, čo sa odzrkadlilo bohatou

činnosťou. Najzaujímavejšie bolo usporiadanie Fašiangov na dedine.

V roku 1973 bol pri požiarnej zbrojnici postavený sušiak na hadice a v tom roku členovia DHS

dostali aj požiarny automobil T – 805, ktorý v r. 1995 vystriedalo požiarne auto AVIA. V roku 1975 sa

organizácia premenovala na Základnú organizáciu zboru požiarnej ochrany (ZO ZPO).

V roku 1987 si členovia pripomenuli 60. Výročie založenia ZO ZPO v Jasenovom. Zúčastnili sa

futbalového turnaja, ktorý však nedokončili, nakoľko náčelník PO v Žiline zvolával všetky Dobrovoľné

verejné požiarne zbory (DVPZ) na pomoc pri hasení lesného požiaru v katastri obce Turie.

Členovia ZO ZPO sa zúčastňovali rôznych akcií, ktoré organizoval výbor ZO (napr. zájazd po

krásach južnej Moravy, po stopách SNP v Duklianskom priesmyku, dvojdňový výlet na chate v Rajeckej

Lesnej).

account_circle Naše družstvo

 - -  - -  - -  - -  - -  - -

drafts Kontakt

Kontaktné informácie:

mail:mazakova.zuzka@gmail.com